Vårt uppdrag

Stiftelsens syfte är att bedriva välgörande ändamål till förmån för gatubarn i världen. Stiftelsen stödjer och samarbetar även med andra nationella och internationella organisationer för att, därigenom utbyta erfarenheter som främjar stiftelsen syfte.

 
 

Vår Styrelse

Styrelsen ansvarar för att säkerställa att organisationen bedrivs i enlighet med stiftelsen värderingar och vision.
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

PIC-WOMAN.png

Irene Quiding, Ordförande
irene@stiftelsengatubarn.se
tel: 0737-044683

PIC-WOMAN.png

Lahja Halonen, Kassör
ekonomi@stiftelsengatubarn.se

 
PIC-WOMAN.png

Louise Johansson, Ledamot
louise@stiftelsengatubarn.se

PIC-WOMAN.png

Britt Dagobert, Ledamot
Britt@stiftelsengatubarn.se

pic.man.png

Revisor: Lars Magnus Frisk, Grant Thornton

 Stadgar

 1. Stiftelsens namn ska vara Stiftelse Gatubarn

 2. Stiftelsens säte skall ligga i Göteborg

 3. Stiftelsens syfte är att bedriva välgörande ändamål till förmån för gatubarn i världen. Stiftelse ska också stöda och samarbeta med aqbdra nationella och internationella organisationer för att därigenom utbyta erfarenheter som främjar stiftiftelsens syfte.

 4. Stiftelsen finansieras av allmänhetens gåvor och via huvudsakligen telefoninsamlingar.

 5. Styrelsen handhar den dagliga ledningen av verksamheten. Det är också styrelsen som utser övriga representanter för stiftelsen. Stiftelsens styrelse skall bestå av udda antal ledamöter, minst 3 och högst 7.
  Skulle styrelseledamot uteslutas eller utträda stiftelsen med omedelbar verkan, skall han vara skild från samtliga uppdrag som har med stiftelse Gatubarn att göra.

 6. Firmatecknare för stiftelse Gatubarn skall vara ordföranden och kassören.

 7. Stiftelsens räkenskaper ska föras enligt vedertagna bokföringsprinciper. Räkenskaper avslutas per kalenderår. De skall sedan jämte protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om stiftelsens förvaltning lämnas utsedd revisor senast 20/1.

 8. Räkenskaperna skall granskas av minst en revisor för vilken det skall finnas minst en suppleant.

 9. Ändringar av stiftelsens stadgar sker genom beslut på ordinarie eller extra styrelsemöte. För beslutet krävs kvalificerad majoritet det vill säga 2/3 av styrelseledamöterna måste rösta för en ändring av stadgarna. Samma princip gäller för upplösning av stiftelsen.

  Vid upplösning skall tillgängliga medel överlämnas till RÄDDA BARNEN.

 10. Dessa stadgar gäller från med det konstituerande sammanträdet den 30 november 1993.